Uitbreiding spreekrecht

2 juni 2015

 

-------- Oorspronkelijk bericht --------
>> Van: Harry Crielaars <H [dot] Crielaars [at] slachtofferhulp [dot] nl (H [dot] Crielaars [at] slachtofferhulp [dot] nl)>
>> Datum: 29-05-2015 15:23 (GMT+01:00)
>> Aan: "'m [dot] berndsen [at] tweedekamer [dot] nl'" <m [dot] berndsen [at] tweedekamer [dot] nl>,
>> "'g [dot] segers [at] tweedekamer [dot] nl'" <g [dot] segers [at] tweedekamer [dot] nl>
>> Onderwerp:
>>
>> Geachte mevrouw, mijnheer
>>
>>
>> Wij hebben het life debat, inzake uitbreiding spreekrecht, van
>> afgelopen woensdag met interesse gevolgd. Het is goed om te zien dat
>> er brede steun is bij de meeste fracties voor de hoofdlijnen van het wetsvoorstel.
>> Tijdens het debat hebben we geconstateerd dat u vragen heeft dan wel
>> twijfels over o.a. de uitwerking van het voorliggende wetsvoorstel.
>> In bijgaande notitie geven wij daarop een antwoord.
>>
>> Slachtofferhulp Nederland helpt 5000 mensen per jaar bij het
>> opstellen van de schrijftelijke slachtofferverklaring en het
>> voorbereiden en uitoefenen van het spreekrecht.Ons blijkt daarbij
>> keer op keer hoe belangrijk slachtoffers het vinden dat ze op deze
>> wijze worden gehoord en erkend.
>> Maar ook is duidelijk dat slachtoffers het vaak als zeer
>> onevenwichting en krenkend ervaren dat de daders vrijwuit kunnen
>> zeggen wat hun goeddunkt terwijl zij worden beperkt. Ook wordt het
>> vaak als vervelend ervaren dat ze bij de uiteindelijke uitoefenening
>> van dit spreekrecht afhankelijk zijn van de goodwill van de rechter
>> als het gaat om de reikwijdte van hun betoog. Hetzelfde signaal
>> krijgen we als slachtofferhulp Nederland herhaaldelijk van
>> nabestaanden.
>>
>> Wij hopen dan ook zeer dat ons signaal voor u aanleiding is in te
>> stemmen met het wetsvoorstel.Er is reeds de toezegging dat dit
>> wetsvoorstel wordt gevalueerd. Uw twijfels en vragen zouden
>> meegenomen kunnen worden in deze evaluatie. Voor slachtoffers en
>> nabestaanden is het van belang dat de Kamer laat zien dat ze met de
>> breedst mogelijke meerderheid achter het terechte verlangen staat om
>> de keuze vrijheid al dan niet gebruik te maken van een uitgebreid
>> spreekrecht te leggen bij de slachtoffers (burgers) zelf. Dat past in
>> een samenleving die uitgaat van mondige burgers en een faciliterendse
>> overheid. Goede voorbereiding vooraf en stevige begeleiding tijdens
>> en na het uitoefenen van het uitgebreide spreekrecht is essentieel en
>> daar wordt ook in voorzien. Slachtofferhulp Nederland zal die samen
>> met partners in de strafrecht keten (o.a. OM) op zich nemen.
>>
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Harry Crielaars
>>
>> Voorzitter Raad van Bestuur
>> Slachtofferhulp Nederland
>>

 

 

Geachte mevrouw, meneer,

 

Met grote interesse hebben wij het plenaire debat over het wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht afgelopen woensdag gevolgd. Het doet ons deugd te constateren dat er op hoofdlijnen veel steun in de 2e Kamer te vinden is voor uitbreiding van het spreekrecht. Als Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers hebben wij altijd gepleit voor een uitbreiding van het spreekrecht zodat recht kan worden gedaan aan gevoelens van ongelijke behandeling van slachtoffers, nabestaanden en daders tijdens gerechtelijke procedures. Deze erkenning van gelijke behandeling is de basis van de uitbreiding van het spreekrecht.

 

Wij hebben geconstateerd dat er bij uw fracties twijfels bestaan over de wenselijkheid van de voorgestelde uitbreiding van het spreekrecht. Graag willen wij als vertegenwoordiger van meer dan 500 families die een dierbare door geweld verloren hebben, u laten weten dat het onderhavige wetsvoorstel met al zijn onderdelen inclusief strafmaat, met volledige steun en inbreng van de Federatie tot stand gekomen is. Wij hopen dat uw fracties na zorgvuldige afweging, rekening houdend met het standpunt van de Federatie, zullen instemmen met het wetsvoorstel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van Kleeff

Voorzitter Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers

 

 

 

 

 

 

 

Van: Jan van Kleeff [mailto:j [dot] kleeff3 [at] upcmail [dot] nl
Verzonden: zondag 31 mei 2015 22:12
Aan: 'f [dot] voosten [at] tweedekamer [dot] nl'" target="_blank">'f [dot] voosten [at] tweedekamer [dot] nl''j [dot] recourt [at] tweedekamer [dot] nl'" target="_blank">'j [dot] recourt [at] tweedekamer [dot] nl'
Onderwerp: Wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht

 

Geachte heren,

 

Wij hebben als Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers met veel interesse het plenaire debat over het wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht, afgelopen woensdag gevolgd. Het doet ons deugd te constateren dat het wetsvoorstel op brede steun in uw kamer mag rekenen, inclusief uw fracties.

 

Wij zijn tevens zeer verheugd dat 2e kamerlid Nine Kooiman een motie heeft ingediend voor nader onderzoek naar mogelijkheden voor slachtoffers en nabestaanden om het spreekrecht uit te breiden naar tbs verlengingszittingen. Het uitoefenen van spreekrecht door slachtoffers en nabestaanden is een van de speerpunten in het beleid van de Federatie. De mogelijkheid voor slachtoffers en nabestaanden om in een tbs verlengingszitting de rechters en de dader te zeggen welke impact het geweld op hun leven heeft gehad en nog steeds heeft, komt tegemoet aan de gevoelens van ongelijkheid tussen slachtoffers, nabestaanden en daders.

 

De Federatie is zich er van bewust dat een tbs zitting gericht is op vaststelling van veilige terugkeer in de maatschappij van de tbs gestelde. Echter, voor slachtoffer of nabestaande houdt de traumatische ervaring niet op met de plaatsing van de dader in een FPC.  Zij blijven achtervolgd door gevoelens die zij nu niet mogen uiten. Een (beperkt) spreekrecht komt tegemoet aan die gevoelens.

De motie spreekt in dit stadium alleen nog maar van “onderzoek”. Wij hopen dat ons signaal aan u aanleiding is om in te stemmen met motie Kooiman.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van Kleeff

Voorzitter Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers