Nieuwsbrief Ministerie V&J

16 september 2015

 

Rechten voor slachtoffers

Wie slachtoffer wordt van een misdrijf, is geschaad in zijn of haar rechten. De overheid heeft de verantwoordelijk om de dader te vervolgen, te berechten en te straffen. Maar dat betekent niet dat de rol voor het slachtoffer is uitgespeeld. Ook in 2016 krijgen slachtoffers de rechten en hulp die hen toekomt.

Door slachtoffers van strafbare feiten de hulp te bieden die bij hen past, draagt de overheid bij aan het vertrouwen van deze mensen in de rechtsstaat. En dat is essentieel voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

 

Meer te zeggen

Naar verwachting treedt in 2016 de wetswijziging in werking waarmee het spreekrecht wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen slachtoffers voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. De reikwijdte van het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt verruimd met dood-doorschulddelicten, waardoor nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in het verkeer een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers zal waarschijnlijk in 2016 in werking treden. Hierdoor kunnen kwetsbare slachtoffers met bijzondere beschermingsbehoeften beter geïdentificeerd worden en krijgt de bescherming van privacy van slachtoffers meer aandacht.

 

Belangen slachtoffers

Veiligheid en Justitie en alle organisaties waar ze mee samenwerkt digitaliseren hun dienstverlening. Dit proces gaat door in 2016. Hieronder valt ook de informatievoorziening aan slachtoffers. Er komt één digitaal loket voor slachtofferhulp waar slachtoffers snel en adequaat geholpen worden en waar zij zelf kunnen aangeven van welke dienstverlening zij gebruik willen maken. Ook worden de procedures waarmee slachtoffers schade kunnen verhalen op de dader eenvoudiger. Het uitgangspunt is dat de dader betaalt en schadeverhaal zoveel mogelijk al tijdens het strafproces wordt afgedaan. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de pilots uit 2014 en 2015, zal herstelbemiddeling tussen slachtoffers en verdachten of veroordeelden vanaf 2016 structureel worden ingezet.

 

Europa

Ook in Europees verband blijft Nederland aandacht vragen voor de versterking van de positie van slachtoffers. Nederland zal zich tijdens het EU-voorzitterschap in 2016 inzetten voor betere samenwerking en het delen van praktijkvoorbeelden tussen de lidstaten op dit terrein.