Jaarverslag VOVK 2014

23 april 2015

 

JAARVERSLAG VERENIGING OUDERS VAN EEN VERMOORD KIND – 2014

 

ALGEMEEN

De VOVK is een vereniging van en voor ouders die hun kind door moord of doodslag hebben verloren. Zij heeft ten doel de belangen van ouders bij diverse externe partijen te behartigen en ouders de mogelijkheid te bieden elkaar tot steun en troost te zijn. Ouders kunnen elkaar regelmatig op bijeenkomsten in gebouw “De Kom” in Leusden ontmoeten. Helaas zien we de animo om bijeenkomsten bij te wonen, terug lopen. Reden waarom het bestuur het aantal bijeenkomsten teruggebracht heeft van 6 naar 5 per jaar in 2014.

De VOVK is in 1995 opgericht en telt op dit moment ongeveer 190 leden of 130 families. Het geringe aantal nieuwe aanmeldingen compenseerde de opzeggingen (uitsluitend oudere leden). Na de gestage groei over de jaren, zien we het ledental zich nu stabiliseren rond de 130 families. Een trend die we ook zien bij ADS en VVRS. Redenen kunnen zijn de individualisering van de maatschappij en de belangrijke rol die casemanagers vervullen in het bijstaan van nabestaanden.

In tegenstelling tot de tanende interesse om bijeenkomsten bij te wonen, zien we een duidelijke toename in belangenbehartiging. Partijen weten ons (FNG) steeds beter te vinden om beleid af te stemmen of om onze (FNG) standpunten te vernemen.

Het beleid dat het bestuur eind 2013 heeft geformuleerd, als ankerpunten voor het jaar 2014, is als volgt:

1. Ankerpunten ledencontact

            - periodieke bijeenkomsten in Leusden met ronde tafelgesprekken/thema

            -1x per jaar wandeling in de natuur omgeving Leusden

            -1x per kwartaal uitgifte Cocon

            -moderne en efficiënte website

            -familiedag en december herdenking

            -toenemende samenwerking met ADS en VVTS

            -deelname DHG en Muur tegen Geweld

2. Ankerpunten externe contacten

           

            -bestuursleden FNG met specifieke portefeuilles

            -bestuursleden FNG in specifieke werkgroepen

            -toehoorder vaste kamer commissie voor Veiligheid en Justitie + netwerken politiek

            -implementatie regelgeving Raad van Europa

            -betrokkenheid ministerie van Buitenlandse Zaken (mede via SHN)

3. Ankerpunten TBS problematiek

            -eenduidige informatievoorziening (o.a. IDV en Reclassering)

            -eenduidige gedragslijn tbs klinieken

            -spreekrecht nabestaanden bij tbs verlengingszittingen

            -eenduidige verlofprocedure

4. Toezien op uitvoering Visie document van Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Begin 2014 hebben de drie lotgenotenorganisaties een convenant ondertekend voor verdergaande samenwerking in federatieve vorm, t.w. De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG).  Heldere afspraken zijn of worden gemaakt over:

1. De samenwerking bij de organisatie van het lotgenotencontact

2. De samenwerking bij de inspanningen voor belangenbehartiging

3. Gezamenlijke voorlichting over de hulp aan en positie van nabestaanden van  geweldslachtoffers

4. De gezamenlijke organisatie van de Dag Herdenken Geweldslachtoffers

5. Gezamenlijk toekomstbeeld

 

Het ligt in de rede dat de bovenvermelde ankerpunten in het beleid van de VOVK, voor zover mogelijk, inmiddels ook deel uitmaken van het beleid van de FNG.

 

 

 

 

LOTGENOTENBIJEENKOMSTEN

In 2014 zijn er 5 reguliere bijeenkomsten (6 bijeenkomsten in 2013) geweest in Leusden en waren er 2 speciale bijeenkomsten, t.w. de familiedag in juni en de herdenkingsbijeenkomst in december. Daarnaast vond op 20 september de Dag Herdenken Geweldslachtoffers plaats in Groningen. Op 25 mei vond de eerste manifestatie bij het nationaal monument Muur tegen Geweld plaats in De Wijk met het bevestigen van naamplaatjes van hen die door geweld om het leven waren gekomen.  Wederom bij het nationaal monument Muur tegen Geweld, werd op 1 november “lichtjesavond” gevierd in combinatie met bevestigen van een aantal naamplaatjes.

GASTSPREKERS

De volgende gastsprekers hebben wij mogen begroeten op lotgenotenbijeenkomsten die, muv de december herdenkingsbijeenkomst, ook voor leden van de andere lotgenotenorganisaties toegankelijk waren:

Siekina Dalhuyzen – case manager Slachtofferhulp Nederland

Sjef van Gennip – directeur Reclassering Nederland

Leo Fijen – televisiemaker en schrijver

FAMILIEDAG

De jaarlijkse  familiedag vond in juni plaats in het Open Lucht Museum in Arnhem. Deze keer was de organisatie in eigen hand met hulp van de vaste VOVK vrijwilligers. Er was grote belangstelling (ongeveer 90 deelnemers). Het weer was ons gunstig gezind en we kunnen terugzien op een zeer geslaagde familiedag.

DECEMBER HERDENKINGSBIJEENKOMST

Evenals het voorgaande jaar, werd de herdenkingsbijeenkomst in december opgeluisterd door het koor Vocaal Ensemble Puur olv Paul Snoek. Het koor kwam met een nieuw repertoire en werd begeleid door de harpiste Yolanthe Cornelisse. We mochten ongeveer 90 belangstellenden verwelkomen, die door de vrijwilligers werden ontvangen. De aanwezigen hebben kunnen luisteren naar prachtige, stemmige muziek.

De bijeenkomst werd geleid door Leo Fijen, die op indrukwekkende wijze, de traditionele ceremonie van het noemen van de namen van onze kinderen en het aansteken van de kaarsen, begeleidde.

De bijeenkomst werd afgesloten met een uitgebreid koud en warm buffet.

 

 

PERSONELE UNIE

Bij de start van de FNG begin 2014, zijn er afspraken gemaakt over de inpassing van de Stichting DHG in de FNG. Er is voor gekozen om het bestuur van de FNG ook als  bestuur van de Stichting DHG te laten fungeren. Dat betekende dat van het zittende DHG bestuur afscheid moest worden genomen en het FNG bestuur geïnstalleerd. Vanaf 1 januari 2015 is het nieuwe bestuur van kracht.

BELANGENBEHARTIGING

VOVK/FNG bestuursleden hebben een of meerdere keren overleg gehad met:


-Ministerie van Veiligheid en Justitie

-staatssecretaris

-Fonds Slachtofferhulp

-Fonds Geweldslachtoffers

-Slachtofferhulp Nederland

-Officieren van Justitie

-Raad voor de Rechtspraak

-Reclassering Nederland

-Rechters

-Familierechercheurs

-Politici

-ADS en VVRS

Medewerking werd verleent aan verzoeken van radio, tv en schrijvende pers. Er werd deelgenomen aan diverse symposia waaronder het symposium Rouw na Moord georganiseerd door Fonds Slachtofferhulp.

DIENST JUSTIëLE INRICHTINGEN

Op uitnodiging van DJI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zijn leden van de drie lotgenotenorganisaties op bezoek geweest bij P.I. Hoogvliet en FPC  Oostvaarders Kliniek in Almere. De uitnodigingen werden door de bezoekers zeer gewaardeerd.

 

MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Naast het periodieke beleidsoverleg met het ministerie en staatssecretaris Teeven, werd het VOVK/FNG bestuur uitgenodigd om te reageren op een aantal wetsontwerpen. De belangrijkste wetsontwerpen waar onze mening werd gevraagd, zijn:

*wetsvoorstel dadelijke tenuitvoerlegging

*wetsvoorstel verbetering positie kinderen als nabestaanden van geweldslachtoffers

*wetsvoorstel verbetering spreekrecht in strafzaken.

NATIONAAL MONUMENT “HET ONBEVATTELIJKE”

Het nieuwe bestuur van de stichting heeft in 2014 haar taken opgepakt en op 25 mei vond de eerste manifestatie plaats bij de Muur. In het bijzijn van staatssecretaris Teeven werden de eerste naamplaatjes op de Muur bevestigd. Een sobere ceremonie die veel indruk op iedereen maakte. In het najaar werd nogmaals, deze keer in combinatie met lichtjesavond, een aantal naamplaatjes bevestigd.

DAG HERDENKEN GEWELDSLACHTOFFERS

De herdenking vond dit jaar plaats in de stad Groningen. Een indrukwekkende manifestatie waar de bewoners van de stad Groningen respect toonden. De algemene conclusie was dat de dag uitstekend verlopen was. Zorgpunt is dat het steeds moeilijker wordt om het namenlint waardig gedragen te laten worden.

HET BESTUUR

In de ALV in maart in Leusden waren de bestuurders Annie Beerkens en Ron Sluijs volgens schema aftredend. Beide bestuurders stelden zich herkiesbaar en werden bij handopsteking bevestigd voor een volgende periode van 3 jaar.

BEGELEIDERS

Het bestuur werd in haar activiteiten ondersteund door een klein team van vrijwilligers met een achtergrond in slachtofferhulp. Zij begeleiden de ronde tafel gesprekken. Nu de interesse in ronde tafelgesprekken afneemt, is de rol die vrijwilligers spelen ook afgenomen.

Samen met de vrijwilligers zal het bestuur naar andere vormen van lotgenotencontact moeten zoeken. De samenwerking met ADS en VVRS kan ertoe leiden dat er een andere invulling gevonden gaat worden om het lotgenotencontact te behouden. Hierbij kan gedacht worden aan minder statische (= ronde tafel) bijeenkomsten en meer flexibele bijeenkomsten (bv wandelen).

 

COCON

Ondanks de geringe bezetting van het redactie team, zijn er toch wederom 4 edities geweest. Een knappe prestatie. De Cocon wordt door de leden zeer gewaardeerd en vindt inmiddels ook bij externe partijen gretig aftrek.

VOVK WEBSITE

Een complete make-over van de website heeft plaatsgevonden. Een bijdetijdse “look” maar toch ook erg herkenbaar. Het bestuur heeft veel positieve reacties van leden ontvangen. Onze website wordt veel bezocht en is vaak voor ouders de eerste stap om met de VOVK kennis te maken. Dat legt grote verantwoordelijkheid bij het bestuur om de informatie actueel te houden.

NAWOORD

Een woord van dank is op zijn plaats aan Fonds Slachtofferhulp. De financiële steun die wij jaarlijks van het Fonds ontvangen, is onontbeerlijk om bijeenkomsten in gebouw “De Kom”in Leusden te houden en speciale bijeenkomsten als de Familiedag en de Herdenkingsbijeenkomst in december te organiseren.

Wij zijn Leo Fijen zeer erkentelijk voor het ontvangen van wederom een belangrijke bijdrage uit de verkoop van zijn boek “Leven na de dood”. Dit boek is zo succesvol, dat ook in 2015 een bijdrage op onze rekening kan worden bijgeschreven.

Zoals al hierboven opgemerkt, de lotgenotenorganisaties worden in toenemende mate als volwaardige gesprekspartners gezien. In 2014 was dat in naam van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers.

 

Jan van Kleeff

Voorzitter VOVK

 

22 april 2015