informatie over FNG

5 november 2015

Informatie over de voortgang van de fusie besprekingen met ADS en VVRS

 

Een paar weken geleden stuurden wij u een vooraankondiging over een mogelijke extra ALV op 14 november, voorafgaand aan de reguliere bijeenkomst in Leusden. De bedoeling van het bestuur was om u te informeren over de stand van zaken betreffende de voorgenomen fusie van VOVK, ADS en VVRS en instemming te vragen voor de fusie. Deze extra ALV vindt nu niet plaats.

We moeten erkennen dat we met elkaar te ambitieus zijn geweest te denken dat op korte termijn (1 januari 2016) de heersende culturen van de lotgenotenorganisaties tot een eenheid te vormen waren.  Het bleek voor sommigen te moeilijk om afscheid te nemen van het verleden en in te zetten op een nieuwe gezamenlijke organisatie.

De constatering dat het ontbrak aan voldoende vertrouwensbasis,  was voor de VOVK reden om zich te herbezinnen. Het VOVK bestuur is tot de conclusie gekomen dat op dit moment er geen andere keus was dan zich terug te trekken uit de fusiebesprekingen. Dit betekent concreet dat er nu geen sprake kan zijn van een fusie. Het  samenwerkingsverband FNG blijft wel bestaan en voor u als VOVK lid verandert er niets.

Alle FNG bestuurders zijn er echter nog steeds van overtuigd dat een fusie van de drie lotgenotenorganisaties de enige manier is om de belangen van nabestaanden van geweldslachtoffers, nu en in de toekomst zeker te stellen. Iets wat ook door Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland onderschreven wordt. Inmiddels wordt alles in het werk gesteld, ook achter de schermen, om het geschonden vertrouwen te herstellen. Op 12 november vindt een FNG bestuursvergadering plaats waar gesproken zal worden over de mogelijkheid om op termijn de fusiebesprekingen te hervatten.

 

Namens het bestuur van de VOVK,

Jan van Kleeff