HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING OUDERS VAN EEN VERMOORD KIND, STATUTAIR GEVESTIGD TE  ’S GRAVENHAGE.

 

 

1 Dit huishoudelijk reglement bevat bepalingen die voortvloeien uit bepalingen van de statuten van de vereniging en regelt daarnaast onderwerpen die te maken hebben met de gang van zaken binnen de vereniging.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging op 12 maart 2011.

 DOELSTELLING

2  Ingevolge artikel 2 sub 1 behartigt de vereniging de belangen van de ouders van een vermoord kind “ in de ruimste zin des woords ”. Hieronder dient ook te worden verstaan het behartigen van de belangen van bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van het vermoorde kind, alsmede stiefouders, pleegouders en partners van ouders. Het bestuur kan commissies in het leven roepen die zich vooral richten op de hier genoemde  andere doelgroepen dan ouders en de activiteiten van deze commissies ondersteunen en faciliteren.

HET LIDMAATSCHAP

3   Het is ter discretie van het bestuur om te besluiten tot niet-toelating als lid.  

4   Aanmelding als lid geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secretaris van het bestuur

5   Alle leden hebben de hierna genoemde rechten en plichten:

A  Bij toetreding hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

B  Zij hebben recht op deelname aan de bijeenkomsten,evenementen en de algemene ledenvergadering.

 C   Zij hebben het recht om voorstellen,klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te   onderzoeken en over het resultaat van de behandeling/het onderzoek bericht te geven aan het lid dat dit heeft ingediend.

D   Zij hebben de plicht om adreswijzigingen door te geven aan het bestuur.

E   Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de jaarlijkse contributie

F   Zij hebben de plicht tot het naleven van de reglementen van de organisatie.

6   Donateurs worden geacht geen lid te zijn van de vereniging. Zij kunnen op uitnodiging van het bestuur de algemene vergaderingen bijwonen, evenwel zonder stemrecht.

BESTUUR

7   Van het lidmaatschap van het bestuur zijn uitgesloten bloed- en aanverwanten van zittende bestuursleden. Evenals partners van zittende bestuursleden.

8  de voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt dit soort besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

TAKEN VAN DE VOORZITTER

A  leiding geven en toezicht houden op ontwikkelingen in de organisatie

B  Woordvoerder zijn bij alle officiële vertegenwoordigingen, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

TAKEN VAN DE SECRETARIS

A  Correspondentie voeren namens het bestuur, alle van hem uitgaande stukken te ondertekenen, afschriften hiervan te bewaren als ingekomen stukken.

B  Het notuleren van bestuursvergaderingen

C  Het archief beheren

D  de vergaderingen bijeenroepen

E  Zorgen voor het bekendmaken van veranderingen of aanvullingen van de statuten en reglementen

F  het bijhouden van een ledenlijst

TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER

A  de gelden van de organisatie beheren

B  Zorgen voor het innen van de vereniging toekomende gelden en zorg dragen voor alle door het bestuur en de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven

C   Verslag uitbrengen van de financiele toestand in de algemene ledenvergadering conform artikel 15 van de statuten.

D Het verzorgen en indienen van eventuele subsidie aanvragen.

9   Het bestuur is belast met de uitvoering van alle geldig genomen besluiten van de Algemene Ledenvergadering en met de behartiging van de belangen van de organisatie.

10 Het bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar volgens een tevoren vastgesteld en aan de leden bekend gesteld rooster.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

11 Het bestuur schrijft minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering uit in het eerste halfjaar van het kalenderjaar.

12 Leden die zich bij volmacht willen laten vertegenwoordigen in de algemene ledenvergadering geven dat per E-mail met ge-scande handtekening/of schriftelijk en ondertekend te kennen aan het bestuur. De volmacht moet uiterlijk vijf dagen vóór de algemene vergadering bekend zijn bij het bestuur en per omgaande bevestigd worden door het bestuur. Gevolmachtigden kunnen niet meer dan twee leden vertegenwoordigen.

13 COMMISSIE EN WERKGROEPEN

Conform artikel 17 van de statuten kunnen permanente of ad hoc commissies en werkgroepen worden ingesteld. Deze commissies en werkgroepen verrichten hun taak met deelname en/of toezicht van een bestuurslid van de VOVK. Van commissies en werkgroepen kunnen ook niet leden op persoonlijke titel deel uit maken. Het toezichthoudende bestuurlid rapporteert aan het bestuur. Het bestuur rapporteert periodiek aan de algemene ledenvergadering.

ALGEMENE BEPALINGEN

14  Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld.

15  In gevallen van geschil omtrent de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur

16 De gegevens op de ledenlijst mogen alleen gebruikt worden voor onderling kontakt van de leden. Mailings aan grotere groepen leden dienen alleen via het bestuur verzonden te worden. Bij misbruik, ongevraagd en/of zonder instemming van het bestuur, volgt schorsing van het betreffende li